دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران دانشکده طب سنتی – دفتر