نوشته‌ها

برگزاری جلسه مدیران گروه های تاریخ پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور



راهکارهای یکپارچه سازی آموزشی در گروه های تاریخ پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.



به گزارش روابط عمومی دانشکده طب سنتی، جلسه کارگروه تاریخ پزشکی کمیته پژوهش دفتر طب سنتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باحضور مدیران گروه های تاریخ پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور روز چهارشنبه ۱۱ مردادماه ۹۶ در محل ساختمان هروی دانشکده طب سنتی برگزار شد.
در ابتدای این نشست دکتر آرمان زرگران عضو هیأت علمی گروه تاریخ پزشکی دانشکده طب سنتی، ضمن خوش آمدگویی، بر لزوم همکاری و هم افزایی در راستای یکپارچه سازی مباحث آموزشی در گروه های تاریخ پزشکی تأکید کرد و افزود: رشته تاریخ پزشکی، در نظام آموزشی رشته ای جوان است. نگاه اولیه به تأسیس این رشته، ایجاد بازویی برای طب سنتی بوده است اما از نظر ما این رشته هویتی مجزا و مستقل دارد.
آنچه در گام اول برای رفع کاستی های این رشته و حضور مؤثرتر در نظام آموزش پزشکی ضروری است، تکمیل و ساماندهی داده هاست که این امر با کار گروهی و استفاده حداکثری از توان علمی کشور تحقق می یابد.
درادامه جلسه، ایجاد بانک پایان نامه ها، نگارش درسنامه ها و ساز و کار نظارت علمی بر آنها با همکاری فرهنگستان علوم پزشکی، برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی منظم، چالش های موجود در شیوه جذب دانشجویان، و چگونگی بهره گیری از متخصصان و منابع خارجی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
در پایان، دکتر زرگران رییس انجمن ایرانی تاریخ داروسازی، باتوجه به تأسیس شاخه ایرانی انجمن جهانی تاریخ داروسازی در گروه تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، از اقدامات انجام شده به منظور کسب میزبانی کنگره جهانی تاریخ پزشکی خبر داد و همچنین مشارکت فعال و همکاری علمی تمامی گروه های تاریخ پزشکی دانشگاه های سراسر کشور را در بهره گیری بهینه از فرصت ایجاد شده خواستار شد.
همچنین در این جلسه نمایندگانی از زیرشاخه تاریخ و مبانی طب سنتی فرهنگستان علوم پزشکی به منظور هم افزایی و مشارکت علمی گروه های تاریخ پزشکی و فرهنگستان علوم پزشکی حضور داشتند.

خبر: خاطره فهیمی