IMG_20170809_112833 - Copy

سرپرست دفتر توسعه آموزش
دکتر زهرا قربانی فر
دکتراي تخصصي طب ايراني

edo

دفتر توسعه آموزش:
هر سازمانی به منظور دستیابی به اهداف و آرمان‌های بلند مدت خود نیازمند نگریستن به افقی دور دست با برنامه‌ای مشخص و ساختارمند می‌باشد. دفتر توسعه آموزش دانشکده طب ایرانی نیز با هدف ارتقای سطح کیفیت آموزش در رشته‌ها و مقاطع مختلف تحصیلی این دانشکده، بالا بردن سطح کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده و نیز توسعه دانش آموزش علوم پزشکی فعالیت‌های خود را تحت نظارت مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز نموده است. وظایف و فعالیت‌های این دفتر مطابق با آیین‌نامه شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سیاست‌های مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و در راستای نقشه علمی دانشگاه و برنامه راهبردی دانشکده طب ایرانی می‌باشد.

اعضای دفتر:

شیما اصفهانی
شماره تماس: 88993656-داخلی115

مونا آزادمنش
شماره تماس: 88993656-داخلی112

علی اکبر وطن‌پرست
شماره تماس: 88993656-داخلی 113

حیطه‌های عملکرد:

•  ارزشیابی دوره‌های آموزشی دانشکده:
ارزشیابی دوره‌های آموزشی دانشکده، با توجه به شیوه‌نامه مصوب در جلسه شورای آموزشی دانشگاه، در مورد رشته‌های طب ایرانی، داروسازی سنتی و تاریخ علوم پزشکی در حال انجام است.
•  ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده:
•  نظام جامع ارزشیابی دانشجو
•  توانمندسازی:
توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشکده و کارشناسان دفتر توسعه آموزش: این دفتر با پیگیری برنامه‌های توانمندسازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ویژه اعضای هیات علمی و یا مرتبط با فعالیت‌های کارشناسان دفتر، اقدام به معرفی اعضای هیات علمی و یا کارشناسان دفتر جهت شرکت در برنامه‌ها می‌نماید.
دفتر، در همین راستا نیز اقدام به تهیه پمفلت‌های آموزشی مورد نیاز نموده‌ است.
شايان ذكر است كه برنامه ماه در چارچوب نظام جامع توانمندسازي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکی تهران (مصوب شوراي دانشگاه) با هدف ارتقاي توانمندي تدريس اعضای هیات علمی دانشگاه در محيط هاي مختلف آموزشي از طريق حضور يك هيات علمي مجرب طراحي شده است. شركت در اين برنامه هم براي مدرسان و هم براي مشاهده‌گران داراي امتياز توانمند‌سازي آموزشي است.

فعالیت‌ها:

طراحی و پایش دوره دو واحدی اختیاری آشنایی با طب سنتی ایران برای دانشجویان پزشکی دانشگاه

کمیته‌ها:

کمیته آزمون
کمیته ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی