به گزارش روابط عمومی دانشکده طب سنتی، در راستای اجرای برنامه ارزیابی عملکرد معاونت توسعه و برنامه ریزی منابع، تیم ارزیاب دانشگاه روز سه شنبه 5 تیرماه از دانشکده طب سنتی بازدید کردند.

در ابتدای این بازدید تیم ارزیاب به سرپرستی دکتر امانلو مدیر نوسازی و مطالعات کاربردی معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه، نشستی با حضور دکتر رضایی زاده رییس دانشکده طب سنتی، دهقان مشاوراجرایی ریاست دانشکده، طاهری پور رییس حسابداری دانشکده و کارشناسان حوزه معاونت اداری و مالی دانشکده طب سنتی داشتند.

دکتر امانلو ضمن قدردانی از پیگیری و حضور مجدانه دکتر رضایی زاده در روند بررسی عملکرد فرآیندهای اداری و مالی دانشکده طب سنتی، این دانشکده را از افتخارات دانشگاه علوم پزشکی تهران برشمرد و افزود: طب سنتی زمینه کار و پتانسیل زیادی دارد اما باید بااحتیاط عمل کرد به ویژه برای درمان بیمارانی که از مشکلات درمانی مستأصل شده اند و وقت و هزینه زیادی برای درمان صرف کرده اند.
مدیر نوسازی و مطالعات کاربردی دانشگاه با بیان این مطلب که هدف از این بازدید ارزیابی و بررسی نحوه عملکرد واحدهای اداری و مالی طی سال گذشته است، تصریح کرد: در این بازدید سیستم فرآیندهای اداری و مالی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. تلاش ما بر این است که نقاط قوت را گسترش دهیم و در رفع نقاط ضعف بکوشیم. گاهی پیش می آید که فرآیندی خوب انجام می شود اما همچنان مشکلاتی وجود دارد، هدف ما کمک به بهبود فرآیندهای رو به رشد است.
دکتر امان لوهمچنین تصریح کرد: درنهایت مواردی که بنابر دانش مدیریتی و تجارب دانشکده طب سنتی باعث بهبود و بهره وری بیشتر فرآیندها شده است، در کل دانشگاه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
پس از این نشست کارشناسان تیم ارزیابی با کارشناسان مرتبط در حوزه اداری و مالی به بررسی مستندات عملکردی دانشکده پرداختند.
درنهایت پس از بررسی های انجام شده، تیم ارزیابی گزارش اجمالی از عملکرد دانشکده طب سنتی را ارائه کردند. بنابراین گزارش، عملکرد واحدهای اداری و مالی دانشکده طب سنتی موفق و دارای نقاط قوت زیاد ارزیابی شد.
گفتنی است تیم ارزیابی معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه، اقدام دانشکده طب سنتی در تغییرتعرفه قبوض برق این دانشکده از مسکونی به آموزشی و در نتیجه کاهش چشمگیر هزینه ها را بسیار مهم و شایسته تقدیر دانستند.
تیم ارزیابی همچنین پیشنهادهایی در جهت بهبود عملکرد فرآیندهای دانشکده طب سنتی ارائه کردند. افزایش امکانات رفاهی برای کارکنان، بهبود وضعیت انبار و کدگذاری ها، عملیاتی کردن درآمدسازی کلینیک ها، تعییین تکلیف قرارداد آسانسورها و استقرار نیروهای تأسیسات در ساختمان ها از جمله این توصیه ها بود.