انتصاب دکتر آرمان زرگران به‌ سمت سرپرست معاونت بین الملل دانشکدهدکتر حسین رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی، در حکمی دکتر آرمان زرگران را به سمت سرپرست معاونت بین الملل دانشکده منصوب کرد.در متن این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر آرمان زرگران
همکار و استادیار محترم دانشکده

با سلام و تحیت
دانشکده طب ایرانی از بدو تأسیس تاکنون مرهون خدمات همکاران ارزشمندی است که با تلاش صادقانه و همکاری صمیمانه خود، موجبات رشد و پیشرفت آکادمیک دانش بومی و ملّی طب ایرانی را فراهم کردند. اکنون نوبت آن رسیده است که با بهره گیری از تجربیات قبلی برای تثبیت و بهبود کیفیت انواع خدمات علمی، آموزشی، پژوهشی و درمانی و ارتقای عملکرد سازمانی و اخلاق حرفه ای گام برداریم.
با توجه به توانمندی و سوابق ارزشمندتان در همکاری برای توسعه و ارتقای دانشکده طب ایرانی، جنابعالی به عنوان «سرپرست معاونت بین الملل دانشکده» منصوب می شوید.
از حضرتعالی انتظار دارم در نهایت همراهی و همدلی با سایر همکاران برای تحقق اهداف و در راستای کسب مرجعیت علمی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران کوشا باشید و در اسرع وقت نسبت به تنظیم برنامه چهارساله معاونت خود در تطبیق با برنامه دانشگاه و معاونت محترم بین الملل دانشگاه و گروه های آموزشی دانشکده اقدام فرمایید.
طب ایرانی از نظر پیشینه خود، مکتبی دانشی و متعلق به سرزمین و فرهنگ ایران است که با نگاه علمی و منطقی می تواند مشتاقان و پژوهشگران بسیاری را در عرصه بین المللی به خود جلب نماید و فرصتهای متعدد آموزشی و پژوهشی برای آن فراهم است که امیدوارم با تلاش شما و سایر همکاران از این فرصتها به خوبی استفاده نمائیم.
تلاش برای رونق شور و نشاط بین همکاران و دانشجویان و گسترش دوستی و آیین مهرورزی و تکریم شعائر انسانی و اسلامی از وظایف همۀ ما خصوصاً معاونت بین الملل دانشکده می باشد.

دکتر حسین رضایی زاده
رییس دانشکده طب ایرانی

خبر:خاطره فهیمی

انتصاب دکتر زهرا قربانی فر به‌ سمت سرپرست دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکدهدکتر حسین رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی، در حکمی دکتر زهرا قربانی فر را به سمت سرپرست دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده منصوب کرد.در متن این حکم آمده است:

سرکار خانم دکتر زهرا قربانی فر
متخصص طب ایرانی و همکار محترم دانشکده

با سلام و تحیت
دانشکده طب ایرانی از بدو تأسیس تاکنون مرهون خدمات همکاران ارزشمندی است که با تلاش صادقانه و همکاری صمیمانه خود، موجبات رشد و پیشرفت آکادمیک دانش بومی و ملّی طب ایرانی را فراهم کردند. اکنون نوبت آن رسیده است که با بهره گیری از تجربیات قبلی برای تثبیت و بهبود کیفیت انواع خدمات علمی، آموزشی، پژوهشی و درمانی و ارتقای عملکرد سازمانی و اخلاق حرفه ای گام برداریم.
با توجه به توانمندی و سوابق ارزشمندتان در همکاری برای توسعه و ارتقای دانشکده طب ایرانی، سرکارعالی به عنوان «سرپرست دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده» منصوب می شوید.
از سرکارعالی انتظار دارم در نهایت همراهی و همدلی با سایر همکاران برای تحقق اهداف و در راستای کسب مرجعیت علمی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران کوشا باشید و در اسرع وقت نسبت به تنظیم برنامه چهارساله معاونت خود در تطبیق با برنامه دانشگاه و معاونت محترم آموزشی دانشگاه و دانشکده و گروه های آموزشی مربوطه اقدام فرمایید.
تلاش برای ایجاد یا تثبیت روندهای آموزشی و بهره گیری حداکثری از روش های آموزشی و همچنین رونق شور و نشاط آموزشی بین همکاران و دانشجویان و گسترش دوستی و آیین مهرورزی و تکریم شعائر انسانی و اسلامی از وظایف همۀ ما می باشد.

دکترحسین رضایی زاده
رییس دانشکده طب ایرانی

خبر:خاطره فهیمی

انتصاب دکتر روجا رحیمی به‌ سمت سرپرست معاونت پژوهشی دانشکدهدکتر حسین رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی، در حکمی دکتر روجا رحیمی را به سمت سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده منصوب کرد.در متن این حکم آمده است:

سرکار خانم دکتر روجا رحیمی
همکار و استادیار محترم دانشکده

با سلام و تحیت
دانشکده طب ایرانی از بدو تأسیس تاکنون مرهون خدمات همکاران ارزشمندی است که با تلاش صادقانه و همکاری صمیمانه خود، موجبات رشد و پیشرفت آکادمیک دانش بومی و ملّی طب ایرانی را فراهم کردند. اکنون نوبت آن رسیده است که با بهره گیری از تجربیات قبلی برای تثبیت و بهبود کیفیت انواع خدمات علمی، آموزشی، پژوهشی و درمانی و ارتقای عملکرد سازمانی و اخلاق حرفه ای گام برداریم.
با توجه به توانمندی و سوابق ارزشمندتان در همکاری برای توسعه و ارتقای دانشکده طب ایرانی، سرکارعالی به عنوان «سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده» منصوب می شوید.
از سرکارعالی انتظار دارم در نهایت همراهی و همدلی با سایر همکاران برای تحقق اهداف و در راستای کسب مرجعیت علمی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران کوشا باشید و در اسرع وقت نسبت به تنظیم برنامه چهارساله معاونت خود در تطبیق با برنامه دانشگاه و معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه و گروه های آموزشی دانشکده اقدام فرمایید.
تلاش برای رونق شور و نشاط پژوهشی بین همکاران و دانشجویان و گسترش دوستی و آیین مهرورزی و تکریم شعائر انسانی و اسلامی از وظایف همۀ ما خصوصاً معاونت پژوهشی دانشکده می باشد.

دکترحسین رضایی زاده
رییس دانشکده طب ایرانی

خبر: خاطره فهیمی

انتصاب دکتر فاطمه نجات بخش به‌ سمت سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکدهدکتر حسین رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی، در حکمی دکتر فاطمه نجات بخش را به سمت سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده منصوب کرد.در متن این حکم آمده است:

سرکار خانم دکتر فاطمه نجات بخش
همکار و استادیار محترم دانشکده

با سلام و تحیت
دانشکده طب ایرانی از بدو تأسیس تاکنون مرهون خدمات همکاران ارزشمندی است که با تلاش صادقانه و همکاری صمیمانه خود، موجبات رشد و پیشرفت آکادمیک دانش بومی و ملّی طب ایرانی را فراهم کردند. اکنون نوبت آن رسیده است که با بهره گیری از تجربیات قبلی برای تثبیت و بهبود کیفیت انواع خدمات علمی، آموزشی، پژوهشی و درمانی و ارتقای عملکرد سازمانی و اخلاق حرفه ای گام برداریم.
با توجه به توانمندی و سوابق ارزشمندتان در همکاری برای توسعه و ارتقای دانشکده طب ایرانی، سرکارعالی به عنوان «سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده» منصوب می شوید.
از سرکارعالی انتظار دارم در نهایت همراهی و همدلی با سایر همکاران برای تحقق اهداف و در راستای کسب مرجعیت علمی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران کوشا باشید و در اسرع وقت نسبت به تنظیم برنامه چهارساله معاونت خود در تطبیق با برنامه دانشگاه و معاونت های محترم دانشجویی و اجتماعی ـ فرهنگی دانشگاه و گروه های آموزشی و سایر معاونت های دانشکده اقدام فرمایید.
تلاش برای رونق شور و نشاط دانشجویی، بهبود روابط استادان و دستیاران، کمک به رفاه و آسایش روحی کارمندان و گسترش دوستی و آیین مهرورزی و تکریم شعائر انسانی و اسلامی از وظایف همۀ ما خصوصاً معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده می باشد.

دکترحسین رضایی زاده
رییس دانشکده طب ایرانی

خبر: خاطره فهیمی

پیام تشکر دکتر رضایی زاده از دکتر امیرهومن کاظمیدکتر حسین رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی در نامه ای از زحمات دکتر امیرهومن کاظمی در دوران تصدی معاونت بین الملل دانشکده قدردانی کرد.در متن این حکم آمده است:

برادر ارجمندم جناب آقای دکتر امیر هومن کاظمی
همکار و استادیار محترم دانشکده

با سلام و تحیت
دانشکده طب ایرانی از بدو تأسیس تا کنون مرهون خدمات همکاران ارزشمندی همچون حضرتعالی بوده که با تلاش صادقانه و همکاری صمیمانه خود، موجبات رشد و پیشرفت آکادمیک دانش بومی و ملّی طب ایرانی را فراهم کردند.
در نوبت جدید مدیریت دانشکده به نظر می رسد با تدبیر و گردش امور بین همکاران، امکان انتقال تجربه و فرصت شکوفایی توان سایر همکاران عزیز نیز در راستای تثبیت و توسعه اهداف دانشکده و دانشگاه فراهم شود.
بدین وسیله از همراهی جنابعالی در معاونت بین الملل دانشکده قدردانی می کنم و امیدوارم در مسیر خدمت و جایگاه معلمی در دانشکده همچون گذشته موفق و سرفراز باشید.

دکتر حسین رضایی زاده
رییس دانشکده طب ایرانی

خبر: خاطره فهیمی

پیام تشکر دکتر رضایی زاده از دکتر میثم شیرزاددکتر حسین رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی در نامه ای از زحمات دکتر میثم شیرزاد در دوران تصدی معاونت آموزشی دانشکده قدردانی کرد.در متن این حکم آمده است:

برادر ارجمندم جناب آقای دکتر میثم شیرزاد
همکار و استادیار محترم دانشکده

با سلام و تحیت
دانشکده طب ایرانی از بدو تأسیس تاکنون مرهون خدمات همکاران ارزشمندی همچون حضرتعالی بوده که با تلاش صادقانه و همکاری صمیمانه خود، موجبات رشد و پیشرفت آکامیک دانش بومی و ملّی طب ایرانی را فراهم کردند.
در نوبت جدید مدیریت دانشکده به نظر می رسد با تدبیر و گردش امور بین همکاران، امکان انتقال تجربه و فرصت شکوفایی توان سایر همکاران عزیز نیز در راستای تثبیت و توسعه اهداف دانشکده و دانشگاه فراهم شود.
بدین وسیله از همراهی جنابعالی در معاونت آموزشی دانشکده قدردانی می کنم و امیدوارم در مسیر خدمت و جایگاه معلمی در دانشکده همچون گذشته موفق و سرفراز باشید.

دکتر حسین رضایی زاده
رییس دانشکده طب ایرانی

خبر: خاطره فهیمی

پیام تشکر دکتر رضایی زاده از دکتر سیدحمید کمالیدکتر حسین رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی در نامه ای از زحمات دکتر سیدحمید کمالی در دوران تصدی مدیریت دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده قدردانی کرد.در متن این حکم آمده است:

برادر ارجمندم جناب آقای دکتر سید حمید کمالی
متخصص طب ایرانی و همکار محترم دانشکده

با سلام و تحیت
دانشکده طب ایرانی از بدو تأسیس تاکنون مرهون خدمات همکاران ارزشمندی همچون حضرتعالی بوده که با تلاش صادقانه و همکاری صمیمانه خود، موجبات رشد و پیشرفت آکادمیک دانش بومی و ملّی طب ایرانی را فراهم کردند.
در نوبت جدید مدیریت دانشکده به نظر می رسد با تدبیر و گردش امور بین همکاران، امکان انتقال تجربه و فرصت شکوفایی توان سایر همکاران عزیز نیز در راستای تثبیت و توسعه اهداف دانشکده و دانشگاه فراهم شود.
بدین وسیله از همراهی جنابعالی در مدیریت دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده قدردانی می کنم و امیدوارم در مسیر خدمت و جایگاه معلمی در دانشکده همچون گذشته موفق و سرفراز باشید.

دکتر حسین رضایی زاده
رییس دانشکده طب ایرانی

خبر: خاطره فهیمی

برگزاری جلسه ماهانه دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه در دانشکده طب ایرانیدکتر بهادری گسستن از طب ایرانی را غفلتی بزرگ دانست.به گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی، جلسه ماهانه دفتر ارتباط با دانش آموختگان روز دوشنبه ۲۷ آذرماه به دعوت دانشکده طب ایرانی و با حضور دکتر رضایی زاده، دکتر بهادری، دکتر گتمیری، دکتر احمدیان و اعضای این دفتر در سلامتکده احمدیه برگزار شد.
در ابتدای این جلسه دکتر رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی، ضمن خوشامدگویی از برگزاری جلسه دفتر دانش آموختگان در دانشکده طب ایرانی ابراز خرسندی کرد و گفت: امسال بیست و دومین سال حضور من در دانشگاه علوم پزشکی تهران است و شاگردی استادان بزرگ این دانشگاه، همواره از بزرگترین افتخارات من بوده است.
رییس دانشکده طب ایرانی با بیان مسیر نامگذاری سلامتکده احمدیه، یاد مرحوم دکتر احمدیه و جایگاه ارزشمند ایشان را گرامی داشت و همچنین از خدمات ارزنده دکتر بهادری در راه ترویج طب ایرانی در خانه های بهداشت و همچنین فرهنگ سازی اصلاح سبک زندگی در سطح جامعه تقدیر کرد.
در ادامه دکتر رضایی زاده در مورد پیشینه تأسیس دانشکده طب ایرانی و تلاش هایی که در این مسیر صورت گرفته است، سخن گفت.
رییس دانشکده طب ایرانی در ادامه با بیان این مطلب که دانشکده طب ایرانی تاکنون مسیر درستی را طی کرده است  افزود: خوشبختانه دانشکده طب ایرانی به لحاظ سرانه تولید علم و ارتباطات بین رشته ای در جایگاه خوبی قرار دارد.
وی همچنین تأکید کرد: برای ایجاد وحدت رویه و تجمیع و هم افزایی علمی بسیار نیازمند ارتباط با پیشکسوتان و دانش آموختگان دانشکده هستیم.
در ادامه دکتر بهادری مدیر دفتر ارتباط با دانش آموختگان، ضمن قدردانی از میزبانی دانشکده طب ایرانی، گسستن از طب ایرانی و آنچه در گذشته تاریخی طب ایران وجود داشته را غفلتی بزرگ دانست و افزود: طب جدید در واقع ادامه همان طب کهن ایران است و غفلت ما از این طب باعث شده است که در سال های اخیر، این علم توسط کسانی که تخصصی ندارند به بیراهه برود.
مدیر دفتر ارتباط با دانش آموختگان ضمن تقدیر از تلاش های شجاعانه ای که در مسیر تأسیس دانشکده انجام شده است، بر اهمیت احیاء طب ایرانی تأکید کرد و افزود: دانشکده طب ایرانی دانشکده ای جوان و جویای نام است و من انگیزه و توان پیشرفت روز افزون را در این دانشکده شاهد هستم.
در ادامه جلسه با پخش فیلم کوتاهی از مرحوم دکتر اصفهانی یاد و خاطره این استاد بزرگ گرامی داشته شد.
دکتر معینی مسئول فنی سلامتکده طوبی در ادامه جلسه گزارشی از برگزاری کارگاه های آموزش عمومی حفظ الصحه در سلامتکده احمدیه ارائه کرد و از برنامه ریزی مدون برای ادامه آموزش های عمومی در دانشکده طب ایرانی خبر داد.
در ادامه جلسه دکتر گتمیری با تأکید بر این مطلب که مبانی طب ایرانی علمی و اصولی است، افزود: دانشکده طب ایرانی خوشبختانه بسیار علمی مسیر را طی می کند و متدی که مورد استفاده قرار می دهد با متدولوژی طب مدرن هم راستا است و اگر این مسیر به همین صورت  طی شود، طب ایرانی جایگاه خود را باز می یابد.
اعضای دفتر ارتباط با دانش آموختگان در ادامه پیرامون برگزاری سمینار آموزش پزشکی و تعهد حرفه ای به گفتگو نشستند و کاندیداهای تعهد حرفه ای دانشکده ها را معرفی کردند.

خبر: خاطره فهیمی

پزشک ایرانی نایب رییس فدراسیون جهانی طب سوزنی شددکتر امیرهومن کاظمی در انتخابات هیأت رییسه و مجمع عمومی فدراسیون جهانی طب سوزنی به عنوان نایب رئیس این فدراسیون انتخاب شد.به گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی، نهمین مجمع عمومی فدراسیون جهانی طب سوزنی با حضور اساتید و متخصصان طب سوزنی بیش از ۶۰ کشور دنیا، وهمچنین مدیرکل طب سنتی دفتر طب سنتی سازمان جهانی بهداشت، هفته گذشته طی دو روز در شهر پکن برگزار شد و با معرفی اعضاء جدید هیأت رییسه و برنامه های پنج ساله توسعه علمی طب سوزنی در دنیا به کار خود پایان داد.
دکتر جانگ جی مدیرکل دفتر طب سنتی سازمان جهانی بهداشت در مراسم افتتاحیه سی امین کنگره جهانی طب سوزنی و نهمین مجمع عمومی این فدراسیون، اظهار امیدواری کرد طب های سنتی و مکمل در همه کشورها بیش از پیش توسعه علمی پیدا کرده و در کنار طب رایج به بیماران ارائه شود.
وی ایجاد طب تلفیقی به منظور ارتقاء خدمات درمانی و سلامت مردم را سیاست سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد.
در این نشست دکتر امیرهومن کاظمی استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران و جوان ترین عضو هیأت رییسه پیشین فدراسیون جهانی طب سوزنی، توانست با کسب آرای لازم در انتخابات مجمع عمومی به عنوان یکی از نایب رییسان این فدراسیون برگزیده شود.
فدراسیون جهانی طب سوزنی ۳۰ سال پیش درهمکاری با سازمان جهانی بهداشت تأسیس شده است و در حال حاضر ۲۱۵ مرکز تخصصی طب سوزنی از بیش از ۶۰ کشور دنیا عضو آن هستند.
توضیح اینکه دکتر امیرهومن کاظمی معاون بین الملل دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران و استاد دانشگاه طب سنتی پکن، چندی پیش نیز به عنوان یکی از معاونین دبیرکل انجمن تخصصی تکنیک های کم تهاجمی طب سوزنی کشور چین انتخاب شد.

برگزاری سمینار تجاری سازی فرآورده های طب سنتی و طبیعی در دانشکده طب ایرانیپروفسور کیم طب سنتی را منبعی غنی برای توسعه درمان های جدید و نوآورانه دانست.به گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی، سمینارعلمی تجاری سازی فرآورده های طب سنتی و طبیعی، بعدازظهر روز دوشنبه ۲۲ آبان ماه در ساختمان هروی دانشکده طب ایرانی برگزار شد.
در ابتدای این سمینار، دکترمحمد مهدی مجاهدیان پیرامون مدیریت و سیاست گزاری در حوزه داروهای طبیعی و سنتی سخن گفت. وی با بیان اهمیت مدیریت در نظام سلامت، درخصوص مدیریت انتخاب، تهیه و تدارک، توزیع و مصرف دارو توضیحاتی ارائه کرد و سیستم های حمایتی مدیریت و سیاست گزاری دارو را مورد بررسی قرار داد.
در ادامه دکتر زرگران استاد دانشکده طب ایرانی درخصوص چالش های طراحی یک دارو از ایده تا فرآورده استاندارد سخن گفت و تجربه نسل ها و توجیه علمی سنتی را از پارامترهای مهم رسیدن به یک ایده مناسب عنوان کرد. وی همچنین پیرامون نقش مطالعات تلفیقی استخراج داده های سنتی در مسیر دستیابی به ایده نهایی و درنهایت طراحی فرم قابل پذیرش و منطبق با دانش روز داروسازی سخن گفت.
دکتر رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی نیز در ادامه درخصوص اهمیت، چالش ها، فرصت ها و تهدیدهای رویکرد دانش بنیان و تجاری سازی دانش طب و داروسازی سنتی سخن گفت.
وی با تأکید براهمیت مالکیت معنوی و پتنت کردن ایده، ایده بدون پتنت را فاقد ارزش دانست و مشکلات و چالش های پتنت کردن داروها و فرآورده های گیاهی را بیان کرد.
دکتر رضایی زاده همچنین به تفصیل درمورد اهمیت برندسازی و سرمایه گذاری در دارایی نامشهود سخن گفت و تغییر جهت هزینه ها و سرمایه گذاری، نگاه نوین به تولید و اعتماد به کارگروهی را از دلایل توفیق دانست و تصریح کرد:  دانش طب و داروسازی سنتی ظرفیت تجاری سازی و رویکردهای دانش بنیان را دارد اما لازم است با فکرهای بزرگ و قدم های کوچک گام برداشت.
درنشست دوم این سمینار که به زبان انگلیسی ارائه شد پروفسور کیم استاد دانشگاه سئول، پیرامون  توسعه درمان های جدید و نوآورانه از طریق تفسیر بیولوژیکی مولکولی داروهای سنتی سخن گفت.
دکتر کیم با بیان ظرفیت های داروهای گیاهی در درمان بیماری ها و سابقه صدها ساله استفاده از داروهای گیاهی در کشورهای مختلف و نتایج درمانی امن و مؤثر این داروها در سیر تاریخ بر تحقق یافتن اهداف چندگاه درمانی ازطریق استفاده از دارهای گیاهی تأکید کرد.
استاد دانشگاه سئول با بیان این مطلب که بهره گیری از طب سنتی در درمان های بالینی پزشکی نوین مغفول واقع شده، بسیاری از متون طب سنتی را بانک اطلاعاتی توانمندی برای تولیدات جدید دانست.
دکتر کیم در ادامه تجربه تولید و تجاری سازی سه نمونه از داروهای جدید و کارآمد مبتنی بر مطالعات گیاهان دارویی در دانشگاه سئول را به تفصیل شرح داد و عوامل موفقیت در طی این مسیر را بیان کرد.
در پایان پروفسور کیم به پرسشهای مطرح شده ازسوی شرکت کنندگان در سمینار پاسخ داد.
توضیح اینکه در پایان سمینار هدایایی به رسم یادبود از طرف دانشکده طب ایرانی به پروفسور کیم تقدیم شد.

خبر:خاطره فهیمی