انتصاب دکتر لیلا شیربیگی به‌ سمت سرپرست معاونت آموزشی دانشکدهدکتر حسین رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی، در حکمی دکتر لیلا شیربیگی را به سمت سرپرست معاونت آموزشی دانشکده منصوب کرد.در متن این حکم آمده است:

سرکار خانم دکتر لیلا شیربیگی
همکار و استادیار محترم دانشکده

با سلام و تحیت
دانشکده طب ایرانی از بدو تأسیس تاکنون مرهون خدمات همکاران ارزشمندی است که با تلاش صادقانه و همکاری صمیمانه خود، موجبات رشد و پیشرفت آکادمیک دانش بومی و ملّی طب ایرانی را فراهم کردند. اکنون نوبت آن رسیده است که با بهره گیری از تجربیات قبلی برای تثبیت و بهبود کیفیت انواع خدمات علمی، آموزشی، پژوهشی و درمانی و ارتقای عملکرد سازمانی و اخلاق حرفه ای گام برداریم.
با توجه به توانمندی و سوابق ارزشمندتان در همکاری برای توسعه و ارتقای دانشکده طب ایرانی، سرکارعالی به عنوان «سرپرست معاونت آموزشی دانشکده» منصوب می شوید.
از سرکارعالی انتظار دارم در نهایت همراهی و همدلی با سایر همکاران برای تحقق اهداف و در راستای کسب مرجعیت علمی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران کوشا باشید و در اسرع وقت نسبت به تنظیم برنامه چهارساله معاونت خود در تطبیق با برنامه دانشگاه و معاونت محترم آموزشی دانشگاه و گروه های آموزشی دانشکده اقدام فرمایید.
تلاش برای رونق شور و نشاط آموزشی بین همکاران و دانشجویان و گسترش دوستی و آیین مهرورزی و تکریم شعائر انسانی و اسلامی از وظایف همۀ ما خصوصاً معاونت آموزشی دانشکده می باشد.

دکتر حسین رضایی زاده
رییس دانشکده طب سنتی

خبر:خاطره فهیمی

O�U�O?O�O�O? O?U�O?O� O?O�U�O�U� O?O�U?O�O�U� O?U�a�? O?U�O? O?O�U?O�O?O? U�O?O�U?U�O? O?U?U� O�U�U�U�U� O?O�U�O?U�O?U�O?U�O?O� O�O?U?U� O�O�O�U?U? O?O�O?U� O�U?U?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U?O? O?O� O�U�U�U? O?U�O?O� O?O�U�O�U� O?O�U?O�O�U� O�O� O?U� O?U�O? O?O�U?O�O?O? U�O?O�U?U�O? O?U?U� O�U�U�U�U� O?O�U�O?U�O?U� U�U�O�U?O? U�O�O?.O?O� U�O?U� O�U?U� O�U�U� O?U�O?U� O�O?O?:

O�U�O�O? O?U�O�U? O?U�O?O� O?O�U�O�U� O?O�U?O�O�U�
U�U�U�O�O� U? O�O?O?O�O?U?O�O� U�O�O?O�U� O?O�U�O?U�O?U�

O?O� O?U�O�U� U? O?O�U?O?
O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? O�O? O?O?U? O?O?O?U?O? O?O�U�U�U?U� U�O�U�U?U� O�O?U�O�O? U�U�U�O�O�O�U� O�O�O?O?U�U�O?U? O�O?O? U�U� O?O� O?U�O�O? O�O�O?U�O�U�U� U? U�U�U�O�O�U? O�U�U?U�O�U�U� O�U?O?O? U�U?O�O?O�O? O�O?O? U? U?U?O?O�U?O? O?U�O�O?U�U?U� O?O�U�O? O?U?U�U? U? U�U�U�U? O�O? O�U?O�O�U�U? O�O� U?O�O�U�U� U�O�O?U�O?. O�U�U�U?U� U�U?O?O? O?U� O�O?U?O?U� O�O?O? U�U� O?O� O?U�O�U� U?U?O�U? O�O? O?O�O�O?U?O�O? U�O?U�U? O?O�O�U? O?O�O?U?O? U? O?U�O?U?O? U�U?U?U?O? O�U�U?O�O? O�O?U�O�O? O?U�U�U?O? O?U�U?O?O?U?O? U?U?U?U�O?U? U? O?O�U�O�U�U? U? O�O�O?U�O�U? O?U�U�U�O�O? O?O�O?U�O�U�U? U? O�O�U�O�U� O�O�U?U� O�U? U?O�U� O?O�O?O�O�U?U�.
O?O� O?U?O�U� O?U� O?U?O�U�U�U�O?U? U? O?U?O�O?U� O�O�O?O?U�U�O?O?O�U� O?O� U�U�U�O�O�U? O?O�O�U? O?U?O?O?U� U? O�O�O?U�O�U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U?O? O�U�O�O?O?O�U�U? O?U� O?U�U?O�U� A�O?O�U?O�O?O? U�O?O�U?U�O? O?U?U� O�U�U�U�U� O?O�U�O?U�O?U�A� U�U�O�U?O? U�U? O?U?U?O?.
O�O? O�O�O�O?O?O�U�U? O�U�O?O?O�O� O?O�O�U� O?O� U�U�O�U?O? U�U�O�O�U�U? U? U�U�O?U�U? O?O� O?O�U?O� U�U�U�O�O�O�U� O?O�O�U? O?O�U�U� O�U�O?O�U? U? O?O� O�O�O?O?O�U? U�O?O? U�O�O�O?U?O? O?U�U�U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? O?O�U�O?U?O�U� O?U�U?U� U?O?O?U�U? O?U�O�O�U� U�U?O?O� O?O�O?U?O? U? O?O� O�O?O�O? U?U�O? U�O?O?O? O?U� O?U�O?U?U� O?O�U�O�U�U� U�U�O�O�O?O�U�U� U�O?O�U?U�O? O�U?O? O?O� O?O�O?U?U� O?O� O?O�U�O�U�U� O?O�U�O?U?O�U� U? U�O?O�U?U�O? U�O�O?O�U� O?U?U� O�U�U�U�U� O?O�U�O?U?O�U� U? U?O�U?U� U�O�U? O?U�U?O?O?U? O?O�U�O?U�O?U� O�U�O?O�U� U?O�U�O�U?U?O?.
O�O? O�U?O�O�U�U? O�O? U�O?O� U?U?O?U?U�U� O�U?O?O? U�U�O?O?U? O?O�U�O?U? U? U�O?O?U�U� O?U� O?O�O?U�U?U� U? U?O�U�U�U? O�U?O�O�U� O�O?O? U�U� O?O� U�U?O�U� O?U�U�U? U? U�U�O�U�U? U�U? O?U?O�U�O? U�O?O?O�U�O�U� U? U?U?U?U�O?U?O�O�U� O?O?U?O�O�U? O�O� O?O� O?O�O�U� O?U?U� O�U�U�U�U�U? O?U� O�U?O? O�U�O? U�U�O�U?O? U? U?O�O�O?U�O�U? U�O?O?O?O? O?U�U?O?O?U? U? U?U?U?U�O?U? O?O�O�U? O?U� U?O�O�U�U� O�O?O? U�U� O�U�U?O?U?O�O�U� O?O� O?U�O�O? O?U�O� U? O?O�U?O� U�U�U�O�O�O�U� O�O? O�U?U� U?O�O�O?U�O� O?U� O�U?O?U? O�O?O?U?O�O?U� U�U�O�O�U?U�.
O?U�O�O? O?O�O�U? O�U?U�U� O?U?O� U? U�O?O�O� O?U?U� U�U�U�O�O�O�U� U? O?O�U�O?O�U?U?O�U� U? U?O?O?O�O? O?U?O?O?U? U? O?U?U?U� U�U�O�U?O�O?U? U? O?U�O�U?U� O?O?O�O�O� O�U�O?O�U�U? U? O�O?U�O�U�U? O�O? U?O?O�U?U? U�U�U� U�O� O�O�U?O�O�U� U�O?O�U?U�O? O?U?U� O�U�U�U�U� O?O�U�O?U�O?U� U�U? O?O�O?O?.

O?U�O?O� O�O?U?U� O�O�O�U?U? O?O�O?U�
O�U?U?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U?

O�O?O�:O�O�O�O�U� U?U�U?U�U?

O�U�O?O�O�O? O?U�O?O� O?U�O�O� U�O�O?O�U�U? U?O� O?U�a�? O?U�O? O?O�U?O�O?O? O?U?O?O� U�O�O�U�O?O�O? U? O?U?O?O?U� O?U�U?O?O? O?O�U�O?U�O?U�O?U�O?O� O�O?U?U� O�O�O�U?U? O?O�O?U� O�U?U?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U?O? O?O� O�U�U�U? O?U�O?O� O?U�O�O� U�O�O?O�U�U? U?O� O�O� O?U� O?U�O? O?O�U?O�O?O? O?U?O?O� U�O�O�U�O?O�O? U? O?U?O?O?U� O?U�U?O?O? O?O�U�O?U�O?U� U�U�O�U?O? U�O�O?.O?O� U�O?U� O�U?U� O�U�U� O?U�O?U� O�O?O?:

O?O�U�O�O� O�O�U�U� O?U�O?O� O?U�O�O� U�O�O?O�U�U? U?O�
U�O?O�O�O� O�O? O�U?O�O�U�U? U? U�U�U�O�O� U�O�O?O�U� O?O�U�O?U�O?U�

O?O� O?U�O�U� U? O?O�U?O?
O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? O�O? O?O?U? O?O?O?U?O? O?O�U�U�U?U� U�O�U�U?U� O�O?U�O�O? U�U�U�O�O�O�U� O�O�O?O?U�U�O?U? O�O?O? U�U� O?O� O?U�O�O? O�O�O?U�O�U�U� U? U�U�U�O�O�U? O�U�U?U�O�U�U� O�U?O?O? U�U?O�O?O�O? O�O?O? U? U?U?O?O�U?O? O?U�O�O?U�U?U� O?O�U�O? O?U?U�U? U? U�U�U�U? O�O? O�U?O�O�U�U? O�O� U?O�O�U�U� U�O�O?U�O?. O�U�U�U?U� U�U?O?O? O?U� O�O?U?O?U� O�O?O? U�U� O?O� O?U�O�U� U?U?O�U? O�O? O?O�O�O?U?O�O? U�O?U�U? O?O�O�U? O?O�O?U?O? U? O?U�O?U?O? U�U?U?U?O? O�U�U?O�O? O�O?U�O�O? O?U�U�U?O? O?U�U?O?O?U?O? U?U?U?U�O?U? U? O?O�U�O�U�U? U? O�O�O?U�O�U? O?U�U�U�O�O? O?O�O?U�O�U�U? U? O�O�U�O�U� O�O�U?U� O�U? U?O�U� O?O�O?O�O�U?U�.
O?O� O?U?O�U� O?U� O?U?O�U�U�U�O?U? U? O?U?O�O?U� O�O�O?O?U�U�O?O?O�U� O?O� U�U�U�O�O�U? O?O�O�U? O?U?O?O?U� U? O�O�O?U�O�U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U?O? O?O�U�O�O�O?O�U�U? O?U� O?U�U?O�U� A�O?O�U?O�O?O? O?U?O?O� U�O�O�U�O?O�O? U? O?U?O?O?U� O?U�U?O?O? O?O�U�O?U�O?U�A� U�U�O�U?O? U�U? O?U?U?O?.
O�O? O?O�U�O�O�O?O�U�U? O�U�O?O?O�O� O?O�O�U� O?O� U�U�O�U?O? U�U�O�O�U�U? U? U�U�O?U�U? O?O� O?O�U?O� U�U�U�O�O�O�U� O?O�O�U? O?O�U�U� O�U�O?O�U? U? O?O� O�O�O?O?O�U? U�O?O? U�O�O�O?U?O? O?U�U�U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? O?O�U�O?U?O�U� O?U�U?U� U?O?O?U�U? O?U�O�O�U� U�U?O?O� O?O�O?U?O? U? O?O� O�O?O�O? U?U�O? U�O?O?O? O?U� O?U�O?U?U� O?O�U�O�U�U� U�U�O�O�O?O�U�U� U�O?O�U?U�O? O�U?O? O?O� O?O�O?U?U� O?O� O?O�U�O�U�U� O?O�U�O?U?O�U� U? U�O?O�U?U�O? U�O�O?O�U� O?U�U?O?O?U? O?O�U�O?U?O�U� U? O?O�U�O?U�O?U� U? U?O�U?U� U�O�U? O?U�U?O?O?U? U�O�O?U?O�U� O�U�O?O�U� U?O�U�O�U?U?O?.
O?U�O�O? O?O�O�U? O�U?O�O�O? U?O� O?O�O?U?O? O�U?U�O?U�O�U? O?U�U?O?O?U? U? O?U�O�U� U?U?O�U? O�O?O�U�O�O�U? O�O? O�U?O? U�O�U? O?U�U?O?O?U? U? U�U�U�U�U?U� O�U?U�U� O?U?O� U? U�O?O�O� O?U�U?O?O?U? O?U?U� U�U�U�O�O�O�U� U? O?O�U�O?O�U?U?O�U� U? U?O?O?O�O? O?U?O?O?U? U? O?U?U?U� U�U�O�U?O�O?U? U? O?U�O�U?U� O?O?O�O�O� O�U�O?O�U�U? U? O�O?U�O�U�U? O�O? U?O?O�U?U? U�U�U� U�O� U�U? O?O�O?O?.

O?U�O?O�O�O?U?U� O�O�O�U?U? O?O�O?U�
O�U?U?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U?

O�O?O�:O�O�O�O�U� U?U�U?U�U?

انتصاب دکتر روجا رحیمی به‌ سمت سرپرست معاونت پژوهشی دانشکدهدکتر حسین رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی، در حکمی دکتر روجا رحیمی را به سمت سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده منصوب کرد.در متن این حکم آمده است:

سرکار خانم دکتر روجا رحیمی
همکار و استادیار محترم دانشکده

با سلام و تحیت
دانشکده طب ایرانی از بدو تأسیس تاکنون مرهون خدمات همکاران ارزشمندی است که با تلاش صادقانه و همکاری صمیمانه خود، موجبات رشد و پیشرفت آکادمیک دانش بومی و ملّی طب ایرانی را فراهم کردند. اکنون نوبت آن رسیده است که با بهره گیری از تجربیات قبلی برای تثبیت و بهبود کیفیت انواع خدمات علمی، آموزشی، پژوهشی و درمانی و ارتقای عملکرد سازمانی و اخلاق حرفه ای گام برداریم.
با توجه به توانمندی و سوابق ارزشمندتان در همکاری برای توسعه و ارتقای دانشکده طب ایرانی، سرکارعالی به عنوان «سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده» منصوب می شوید.
از سرکارعالی انتظار دارم در نهایت همراهی و همدلی با سایر همکاران برای تحقق اهداف و در راستای کسب مرجعیت علمی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران کوشا باشید و در اسرع وقت نسبت به تنظیم برنامه چهارساله معاونت خود در تطبیق با برنامه دانشگاه و معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه و گروه های آموزشی دانشکده اقدام فرمایید.
تلاش برای رونق شور و نشاط پژوهشی بین همکاران و دانشجویان و گسترش دوستی و آیین مهرورزی و تکریم شعائر انسانی و اسلامی از وظایف همۀ ما خصوصاً معاونت پژوهشی دانشکده می باشد.

دکترحسین رضایی زاده
رییس دانشکده طب ایرانی

خبر: خاطره فهیمی

O�U�O?O�O�O? O?U�O?O� U?O�O�U�U� U�O�O�O? O?O�O? O?U�a�? O?U�O? O?O�U?O�O?O? U�O?O�U?U�O? O?O�U�O?O�U?U?U? U? U?O�U�U�U?U? O?O�U�O?U�O?U�O?U�O?O� O�O?U?U� O�O�O�U?U? O?O�O?U� O�U?U?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U?O? O?O� O�U�U�U? O?U�O?O� U?O�O�U�U� U�O�O�O? O?O�O? O�O� O?U� O?U�O? O?O�U?O�O?O? U�O?O�U?U�O? O?O�U�O?O�U?U?U? U? U?O�U�U�U?U? O?O�U�O?U�O?U� U�U�O�U?O? U�O�O?.O?O� U�O?U� O�U?U� O�U�U� O?U�O?U� O�O?O?:

O?O�U�O�O� O�O�U�U� O?U�O?O� U?O�O�U�U� U�O�O�O? O?O�O?
U�U�U�O�O� U? O�O?O?O�O?U?O�O� U�O�O?O�U� O?O�U�O?U�O?U�

O?O� O?U�O�U� U? O?O�U?O?
O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? O�O? O?O?U? O?O?O?U?O? O?O�U�U�U?U� U�O�U�U?U� O�O?U�O�O? U�U�U�O�O�O�U� O�O�O?O?U�U�O?U? O�O?O? U�U� O?O� O?U�O�O? O�O�O?U�O�U�U� U? U�U�U�O�O�U? O�U�U?U�O�U�U� O�U?O?O? U�U?O�O?O�O? O�O?O? U? U?U?O?O�U?O? O?U�O�O?U�U?U� O?O�U�O? O?U?U�U? U? U�U�U�U? O�O? O�U?O�O�U�U? O�O� U?O�O�U�U� U�O�O?U�O?. O�U�U�U?U� U�U?O?O? O?U� O�O?U?O?U� O�O?O? U�U� O?O� O?U�O�U� U?U?O�U? O�O? O?O�O�O?U?O�O? U�O?U�U? O?O�O�U? O?O�O?U?O? U? O?U�O?U?O? U�U?U?U?O? O�U�U?O�O? O�O?U�O�O? O?U�U�U?O? O?U�U?O?O?U?O? U?U?U?U�O?U? U? O?O�U�O�U�U? U? O�O�O?U�O�U? O?U�U�U�O�O? O?O�O?U�O�U�U? U? O�O�U�O�U� O�O�U?U� O�U? U?O�U� O?O�O?O�O�U?U�.
O?O� O?U?O�U� O?U� O?U?O�U�U�U�O?U? U? O?U?O�O?U� O�O�O?O?U�U�O?O?O�U� O?O� U�U�U�O�O�U? O?O�O�U? O?U?O?O?U� U? O�O�O?U�O�U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U?O? O?O�U�O�O�O?O�U�U? O?U� O?U�U?O�U� A�O?O�U?O�O?O? U�O?O�U?U�O? O?O�U�O?O�U?U?U? U? U?O�U�U�U?U? O?O�U�O?U�O?U�A� U�U�O�U?O? U�U? O?U?U?O?.
O�O? O?O�U�O�O�O?O�U�U? O�U�O?O?O�O� O?O�O�U� O?O� U�U�O�U?O? U�U�O�O�U�U? U? U�U�O?U�U? O?O� O?O�U?O� U�U�U�O�O�O�U� O?O�O�U? O?O�U�U� O�U�O?O�U? U? O?O� O�O�O?O?O�U? U�O?O? U�O�O�O?U?O? O?U�U�U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? O?O�U�O?U?O�U� O?U�U?U� U?O?O?U�U? O?U�O�O�U� U�U?O?O� O?O�O?U?O? U? O?O� O�O?O�O? U?U�O? U�O?O?O? O?U� O?U�O?U?U� O?O�U�O�U�U� U�U�O�O�O?O�U�U� U�O?O�U?U�O? O�U?O? O?O� O?O�O?U?U� O?O� O?O�U�O�U�U� O?O�U�O?U?O�U� U? U�O?O�U?U�O? U�O�U? U�O�O?O�U� O?O�U�O?O�U?U?U? U? O�O�O?U�O�O?U? U� U?O�U�U�U?U? O?O�U�O?U?O�U� U? U?O�U?U� U�O�U? O?U�U?O?O?U? U? O?O�U?O� U�O?O�U?U�O? U�O�U? O?O�U�O?U�O?U� O�U�O?O�U� U?O�U�O�U?U?O?.
O?U�O�O? O?O�O�U? O�U?U�U� O?U?O� U? U�O?O�O� O?O�U�O?O�U?U?U?O? O?U�O?U?O? O�U?O�O?O� O�O?O?O�O?O�U� U? O?O?O?U?O�O�O�U�O? U�U�U� O?U� O�U?O�U� U? O?O?O�U?O? O�U?O�U? U�O�O�U�U�O?O�U� U? U?O?O?O�O? O?U?O?O?U? U? O?U?U?U� U�U�O�U?O�O?U? U? O?U�O�U?U� O?O?O�O�O� O�U�O?O�U�U? U? O�O?U�O�U�U? O�O? U?O?O�U?U? U�U�U� U�O� O�O�U?O�O�U� U�O?O�U?U�O? O?O�U�O?O�U?U?U? U? U?O�U�U�U?U? O?O�U�O?U�O?U� U�U? O?O�O?O?.

O?U�O?O�O�O?U?U� O�O�O�U?U? O?O�O?U�
O�U?U?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U?

O�O?O�: O�O�O�O�U� U?U�U?U�U?

پیام تشکر دکتر رضایی زاده از دکتر امیرهومن کاظمیدکتر حسین رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی در نامه ای از زحمات دکتر امیرهومن کاظمی در دوران تصدی معاونت بین الملل دانشکده قدردانی کرد.در متن این حکم آمده است:

برادر ارجمندم جناب آقای دکتر امیر هومن کاظمی
همکار و استادیار محترم دانشکده

با سلام و تحیت
دانشکده طب ایرانی از بدو تأسیس تا کنون مرهون خدمات همکاران ارزشمندی همچون حضرتعالی بوده که با تلاش صادقانه و همکاری صمیمانه خود، موجبات رشد و پیشرفت آکادمیک دانش بومی و ملّی طب ایرانی را فراهم کردند.
در نوبت جدید مدیریت دانشکده به نظر می رسد با تدبیر و گردش امور بین همکاران، امکان انتقال تجربه و فرصت شکوفایی توان سایر همکاران عزیز نیز در راستای تثبیت و توسعه اهداف دانشکده و دانشگاه فراهم شود.
بدین وسیله از همراهی جنابعالی در معاونت بین الملل دانشکده قدردانی می کنم و امیدوارم در مسیر خدمت و جایگاه معلمی در دانشکده همچون گذشته موفق و سرفراز باشید.

دکتر حسین رضایی زاده
رییس دانشکده طب ایرانی

خبر: خاطره فهیمی

پیام تشکر دکتر رضایی زاده از دکتر میثم شیرزاددکتر حسین رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی در نامه ای از زحمات دکتر میثم شیرزاد در دوران تصدی معاونت آموزشی دانشکده قدردانی کرد.در متن این حکم آمده است:

برادر ارجمندم جناب آقای دکتر میثم شیرزاد
همکار و استادیار محترم دانشکده

با سلام و تحیت
دانشکده طب ایرانی از بدو تأسیس تاکنون مرهون خدمات همکاران ارزشمندی همچون حضرتعالی بوده که با تلاش صادقانه و همکاری صمیمانه خود، موجبات رشد و پیشرفت آکامیک دانش بومی و ملّی طب ایرانی را فراهم کردند.
در نوبت جدید مدیریت دانشکده به نظر می رسد با تدبیر و گردش امور بین همکاران، امکان انتقال تجربه و فرصت شکوفایی توان سایر همکاران عزیز نیز در راستای تثبیت و توسعه اهداف دانشکده و دانشگاه فراهم شود.
بدین وسیله از همراهی جنابعالی در معاونت آموزشی دانشکده قدردانی می کنم و امیدوارم در مسیر خدمت و جایگاه معلمی در دانشکده همچون گذشته موفق و سرفراز باشید.

دکتر حسین رضایی زاده
رییس دانشکده طب ایرانی

خبر: خاطره فهیمی

پیام تشکر دکتر رضایی زاده از دکتر سیدحمید کمالیدکتر حسین رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی در نامه ای از زحمات دکتر سیدحمید کمالی در دوران تصدی مدیریت دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده قدردانی کرد.در متن این حکم آمده است:

برادر ارجمندم جناب آقای دکتر سید حمید کمالی
متخصص طب ایرانی و همکار محترم دانشکده

با سلام و تحیت
دانشکده طب ایرانی از بدو تأسیس تاکنون مرهون خدمات همکاران ارزشمندی همچون حضرتعالی بوده که با تلاش صادقانه و همکاری صمیمانه خود، موجبات رشد و پیشرفت آکادمیک دانش بومی و ملّی طب ایرانی را فراهم کردند.
در نوبت جدید مدیریت دانشکده به نظر می رسد با تدبیر و گردش امور بین همکاران، امکان انتقال تجربه و فرصت شکوفایی توان سایر همکاران عزیز نیز در راستای تثبیت و توسعه اهداف دانشکده و دانشگاه فراهم شود.
بدین وسیله از همراهی جنابعالی در مدیریت دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده قدردانی می کنم و امیدوارم در مسیر خدمت و جایگاه معلمی در دانشکده همچون گذشته موفق و سرفراز باشید.

دکتر حسین رضایی زاده
رییس دانشکده طب ایرانی

خبر: خاطره فهیمی

O?O�U?O?O�O�U? O�U�O?U� U�O�U�O�U�U� O?U?O?O� O�O�O?O?O�O� O?O� O?O�U�O? O?U�U?O�O?U?O�U� O?O�U�O?U?O�U� O?O� O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U?O?U�O?O� O?U�O�O?O�U? U?O?O?O?U� O�O? O�O? O�U?O�O�U�U? O�O� O?U?U�O?U? O?O?O�U? O?O�U�O?O?.O?U� U?O?O�O�O? O�U?O�O?O� O?U�U?U�U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U?O? O�U�O?U� U�O�U�O�U�U� O?U?O?O� O�O�O?O?O�O� O?O� O?O�U�O? O?U�U?O�O?U?O�U� O�U?O? O?U?O?U�O?U� U?U� O?O�O�U�O�U� O?U� O?O?U?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? U? O?O� O�O�U?O� O?U�O?O� O�O�O�U?U? O?O�O?U�O? O?U�O?O� O?U�O�O?O�U?O? O?U�O?O� U?O?U�U?O�U?O? O?U�O?O� O�O�U�O?U?O�U� U? O�O?O�O�U? O�U?U� O?U?O?O� O?O� O?U�O�U�O?U�O?U� O�O�U�O?U?U� O?O�U?O?O�O� O?O?.
O?O� O�O?O?O?O�U? O�U?U� O�U�O?U� O?U�O?O� O�O�O�U?U? O?O�O?U� O�U?U?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U?O? O�U�U� O�U?O?O�U�O?U?U?U?U? O�O? O?O�U?O?O�O�U? O�U�O?U� O?U?O?O� O?O�U�O? O?U�U?O�O?U?O�U� O?O� O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? O�O?O�O�O? O�O�O?U�O?U? U�O�O? U? U?U?O?: O�U�O?O�U� O?U?O?O? U? O?U?U�U?U� O?O�U� O�O�U?O� U�U� O?O� O?O�U�O?U?O�U� O?U�U?U� U?O?O?U�U? O?U�O�O�U� O�O?O? U? O?O�U?O�O?U? O�O?O?O�O?O�U� O?O?O�U? O�U?U� O?O�U�O?U?O�U�O? U�U�U?O�O�U� O�O? O?O?O�U?O?O�U?U� O�U?O?O�O�O�O�O? U�U� O?U?O?U� O�O?O?.
O�U?U?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? O?O� O?U?O�U� U�O?U?O� U�O�U�U?O�O�O�U? O?U�O�U�O?U�O?U� O�O�U�O?U?U�O? U?O�O? U�O�O�U?U� O?U�O?O� O�O�U�O?U?U� U? O�O�U?U?O�U� O�O�O?O?U�U�O? O�U?O?O�U� O�O� U?O�O�U�U? O?O�O?O? U? U�U�U�U�U?U� O�O? O�O?U�O�O? O�O�O?U�O?U� O?U�O?O� O?U�O�O?O�U? O?O� O�O�U� O?O�U?U?O� O�O? O�U?O�O�U�U? O?O� O�O�U�U� U�O�U? O?U�O?O�O?O? U? U�U�U�U�U?U� U?O�U�U�U? O?O�O?U? O�O�U�O�O� O?O?U� O?U�O?U?U? O?O� O?O�O� O�O�U�O?U� O?U�O?U?O� U�O�O?.
O?O� O�O?O�U�U� O?U�O?O� O�O�O�U?U? O?O�O?U� O?O� U�U?O�O? U?U?O?U?U�U� O?O?O?U?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? U? O?U�O�O? U�O�U?U? U�U� O?O� O�U?U� U�O?U?O� O�U?O�O? U?O�U?O?U� O�O?O?O? O?O�U� U?U?O?.
O�U?U?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? O?O� O�O?O�U�U� O?O� O?U?O�U� O�U?U� U�O�U�O? U�U� O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? O?O�U�U�U?U� U�O?U?O� O?O�O?O?U? O�O� O�U? U�O�O?U� O�O?O?A� O�U?O?U?O?: O�U?O?O?O�O?O�U�U� O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? O?U� U�O�O�O? O?O�O�U�U� O?U?U�U?O? O?U�U� U? O�O�O?O?O�O�O�O? O?U?U� O�O?O?U� O�U? O?O� O�O�U?U?O�U� O�U?O?U? U�O�O�O� O?O�O�O?.
U?U? U�U�U�U�U?U� O?O?U�U?O? U�O�O?: O?O�O�U? O�U?O�O�O? U?O�O?O? O�U?U?U� U? O?O�U�U?O? U? U�U� O�U?O?O�U?U? O?U�U�U? O?O?U?O�O� U�U?O�O?U�U�O? O�O�O?O?O�O� O?O� U?U?O?U�O?U?O?O�U� U? O?O�U�O? O?U�U?O�O?U?O�U� O?O�U�O?U�O?U� U�O?O?U?U�.
O?O� O�O?O�U�U� O?U�O?O� O?U�O�O?O�U? U�O?U?O� O?U?O?O� O�O�O?O?O�O� O?O� O?O�U�O? O?U�U?O�O?U?O�U�O? O�U�U� U�O?O�O?O�U�U? O�O? U�U?O?O?O�U�U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U?O? U?O?O?O?U� O�O? O�O? O�U?O�O�U�U? U? O?U�U�U� O?O� U?O�O?O?U� O?O�O�U?O�U? O�O? O�U?O�O�U� U?O�U?O? O?O�O?O?U� O�O� O?U?U�O?U? O?O?O�U? O?O�U�O?O? U? O�U?O?U?O?: O�O? O�O?U?O? O?O� U?O�U�O? O�O?O�U�U� U�U�O�U� O�O? U�U�U� O�U?O�O�U� O�O?O? U? O?U?U�O? U�O� O�O? O�U?U� O�O? O?O�O?O� O?O?U� O�O?O? U�U� O?O� O?O�U� U�O�U? O�O�U?O�O? O�U?U� O?U�U� O?U?O?O� U�O?O�U�U? U�U� O?O�O�O�U? U�O?O�O�U�O? O?U� O?U?O�O�U�U� O?O�U?O?.
U�O?U?O� O?U?O?O� O�O�O?O?O�O� O?O� O?O�U�O? O?U�U?O�O?U?O�U� O�U�U� O?U�O?U?O� O�O? O?U�O�O? U�O�U? O?O�O�O?O�U�U� O�U? U�U� O?O� U�O?U?O� O?O?O?U?O? O?O�U�O?U�O?U� O�U�O�O�U� O?O?U� O�O?O?O? O?O� O�U�U�U?O? O�O�U?O�O? O�O? O�U?O�O�U�U? O?O?U�U?O? U�O�O? U? O�U?O?U?O?: O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? O?O�U�O?U�O?U� O�U? O�U?O�U� U? O�U?U?O�U? U�O�U� O�O?O? U? U�U� O�U�U?U?O?U� U? O?U?O�U� U?U?O?O�U?O? O�U?O? O�U?O?U?U� O�O� O?O� O�U?U� O?O�U�O?U�O?U� O?O�U�O? U�O?O?U�.
O?O� O�O?O�U�U� O�U�O?U� O?O� U?O�O? U?U?U�U� U�U?O?O�U�U? O�O? U�O�O�U?U� O?U�O?O� O�O�U?U�O�U�U? U?O�O? U? O�O�O�O�U� O�U?U� O�O?O?O�O? O?O?O�U? U?O�O�U�U? O?O�O?O?U� O?O?.
O?U�O?O� U�O?U?U�U? U�O?O�U?U� U?U�U? O?U�O�U�O?U�O?U� O�U?O?U? O?O� O�O?O�U�U� O�U�O?U� U?O?O�O�O?U? O�O? O?O�U?O?O�O�U? U�O�O�U?O�U� U�O�U? O?U�U?O?O? O?U�U?U�U? O�U?O? O�U�O�O�U� O?O� O?U�O�U�O?U�O?U� O�O�U�O?U?U� O�O�O�O�U� U�O�O? U? O�O? O?O�U�O�U�U� O�U?O?U? U�O?U?U� O?O�O�U? O�O?O�U�U� O?U�U?O?O? U�O�U? O?U�U?U�U? O?O� O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? O�O?O� O?O�O?.
O?O� O�O?O�U�U� O�U�O?U� O?U�O?O� U?O?U�U?O�U? O?O� O?O?U�U?O? O?O� O�U?U� U�O�U�O? U�U� U�O?O�U�U? O�O? O�U?O�O�U�U? O?U�U�U? U? O�O�U?U�U? O�O?O?O? O�U?O?U?O?: O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? O�U?O?O?O�O?O�U�U� O?O?U?O�O� O?U�U�U? U�O?U?O� O�O� O�U? U�U? U�U�O? U? U�O?O?U? U�U� U�U?O�O? O�O?O?U?O�O?U� U�O�O�O� U�U? O?U�O? O?O� U�O?O?U?U�U?U?U? O�O? U�O?O�U� U�U� O�O�O?O?O� O�O?O? U? O�U?O� O�U?U� U�O?U?O� O?U� U�U�U?U� O�U?O�O?A� O�U? O?U?O?O? O�O? O�U?O�O�U�U? O�O�U?U?O�U� O�U?O? O�O� O?O�O? U�U? U?O�O?O?.
O�O?O�O�U? O?U?O?O� O�O�O?O?O�O� O?O� O?O�U�O? O?U�U?O�O?U?O�U� O?O� O�O?O�U�U� U?U?O�O�U�U?U� O?O�U?O?O�O�U? O?U�U?U�O�O� O?U�U?O?O? U?O?O?U�U? U? O?O?U�O? O�O�U?U� O�U? O?U� U?U?O?U?U? U�O?O?O?U�O? U? U�O�U�O?U?O?O�U�O�U? O?O?U�O? O�O�U?U� O�U? O?O�U�O?U�O?U� U�O� O�O� U�O?O�U?U? U�O�O?U�O?.

O�O?O�: O�O�O�O�U� U?U�U?U�U?

U?O?O?U� O�U?O�O�U�U? U�O�U?O? O�U?U?O? U?O?O�O�O?U?U?U� O�U�O�U�U? O�O? O?U?O?U�U? O?O?O?U�O?O� O�U�U?O�U�U?U�U� U�O�O?U�U? O?O� O�U�O?O�O�O?O�O? U�U?O?O? O�U?U?O?U� U? U�O�U�O? O?U�U?U�U? U?O?O�O�O?U?U?U� O�U�O�U�U? O�O? O?U?O?U�U? O?U� O?U�U?O�U� U�O�U?O? O�O�U?O? O�U?U� U?O?O�O�O?U?U?U� O�U�O?O�O�O? O?O?.O?U� U?O?O�O�O? O�U?O�O?O� O?U�U?U�U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U?O? U�U�U�U?U� U�O�U�O? O?U�U?U�U? U?O?O�O�O?U?U?U� O�U�O�U�U? O�O? O?U?O?U�U? O?O� O�O�U?O� O�O?O�O?U?O? U? U�O?O�O�O�O�U� O�O? O?U?O?U�U? O?U?O? O�O? U�U� U�O?U?O� O?U�U?O�O? U?U�U�U�U�U?U� U�O?U?O�U�U� O�O? O?U�O?U? O?U?O?O� O�O? O?U�O?U? O?O�O?U�O�U� O�U�O�U�U? O?U�O?O�O?O?O? U�U?O?U� U?O�O?O?U� O�U? O?U? O�U?O? O?O� O?U�O� U?U�U� O?O�U?O?O�O� O?O? U? O?O� U�O?O�U?U? O�O?O�O�O? O�O?U?O? U�U?O?O? O�U?U?O?U� U? O?O�U�O�U�U� U�O�U? U?U�O� O?O�U�U� O?U?O?O?U� O?U�U�U? O�O? O?U?O?U�U? O?O� O?U�U?O� O?U� U�O�O� O�U?O? U?O�U?O�U� O?O�O?.
O?U�O?O� O�O�U�U? O�U? U�O?U?O�U�U� O?U?O?O� O�O? O?U�O?U? O?O�O?U�O�U� O�U�O�U�U? O?U�O?O�O?O? O?O� U�O�O�O?U� O�U?O?O?O�O�U?U� O?U? O�U�U?U� U�U�U?O�U� O�U�O�U�U? O�O? O?U?O?U�U? U? U�U�U�U?U� U�O�U�O? O?U�U?U�U? O�U?U� U?O?O�O�O?U?U?U�O? O�O?U�O�O� O�U�U?O?U?O�O�U? U�O�O? O�O? U�O�U? O?U�O?U? U? U�U�U�U� O?O� U�U�U� U�O?U?O�U�O� O?U?O? O�O? U?U?O? O?U?O?O?U� O?U�U�U? U?U?O?O� U�O�O?U� U? O?O� U�U�O�O� O�O? O�O�U?O� O?U� O?U?U�O�O�O�U� O�O�O�O�U� O?U?O?.
U?U? O�U?O�O�O? O�O? O?U�U?U?U�U? O?U� U�U�O?U?O� O�O�O?U�O�O? O�O?U�O�O? O?O�U�O�U�U? U? O?U�O�U�O? U�O�O?U� O�O� O?U?O�O?O? O?O�O?U�O�U� O�U�O�U�U? O?U�O?O�O?O? O�O?U�O�U� U�O�O?.
O?O� O�U?U� U�O?O?O? O?U�O?O� O�U�U?O�U�U?U�U� U�O�O?U�U? O�O?O?O�O?U?O�O� O?O�U�O?U?O�U� O?U�U?U� U?O?O?U�U? O?U�O�O�U� U? O�U?O�U� O?O�U?U� O?O�U? U�U?O?O? O�U?U?O?U� U?U?O?U?U� U?O?O�O�O?U?U?U� O�U�O�U�U? O�O? O?U?O?U�U?O? O?U?O�U�O?O? O?O� U�O?O? O?O�O�U? U�O�O?U� O?O� O�U�O?O�O�O?O�O? U�O�U�O? O?U�U?U�U? O?U� O?U�U?O�U� U?U�U? O�O? U�O�U?O? O�U?U?O?O�U� O�U?U� U?O?O�O�O?U?U?U� O?O�U?O?U?O?U� O?U?O?.
U?O?O�O�O?U?U?U� O�U�O�U�U? O�O? O?U?O?U�U? U?U� O?O�U� U?U?O? O?O�U�U�U�O�O�U? O?O� O?O�O?U�O�U� O�U�O�U�U? O?U�O?O�O?O? O?O?O?U?O? O?O?U� O�O?O? U? O?O� O�O�U� O�O�O�O� U?U�U� U�O�U�O? O?O�O�O�U? O�O? O?U?O?U�U? O�O? O?U?O? O�O? U�U� U�O?U?O� O?U�U?O� O?O�U? O?U� U�O?O?U�O?.
O?U?O�U?O� O�U?U�U�U� O?U�O?O� O�U�U?O�U�U?U�U� U�O�O?U�U? U�O?O�U?U� O?U?U� O�U�U�U�U� O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? O?O�U�O?U?O�U� O?U�U?U� U?O?O?U�U? O?U�O�O�U� U? O�O?O?O�O? O?O�U�O?U?O�U� O�O? O?U�O?U? U?U�U�O? U�U�O?U? U?U?O? U�U?O? O?U� O?U�U?O�U� U?U�U? O�O? U�O?O�U?U�U?U� O?O?U?O�U�U� O�U�O�U�U� O?O�O�O�U? O?U�U�U?U� U�O�U? U�U� O?U�O�O�U�U? O�O? O?U?O?U�U? U�O?U?O� U�U?U� O�U�O?O�O�O? O?O?.