برگزاری کارگاه فرهنگی در دانشکده طب ایرانیدکتر رضایی زاده پیرامون اثرات مزاج پایه و خَلقی بر خُلق و رفتار انسانی و تطبیق آن با آموزه های دینی سخن گفت.به گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی، کارگاه فرهنگی با موضوع بررسی اثرات مزاج پایه و خلقی بر خلق و رفتار انسانی و تطبیق با آموزه های دینی، با حضور دکتر رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی، روز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه در سلامتکده احمدیه برگزار شد.
دکتر رضایی زاده با بیان این مطلب که انسان ها در روابط اجتماعی و خانوادگی کنش های متفاوتی دارند و در شرایط یکسان واکنشهای متفاوتی نیز بروز می دهند، تصریح کرد که انسان در برابر گستره خوبی ها و بدی ها انتخابگر است.
وی تفاوت های رفتاری و شخصیتی را ناشی از تفاوت های مزاجی عنوان کرد و با بررسی اثرات تفاوت های مزاجی بر رفتار و ویژگی های فردی، هر انسان را بالذات مستعد برخی رفتارها دانست اما تصریح کرد که حدود و چگونگی این رفتارها، قابلیت مدیریت و تربیت دارد.
دکتر رضایی زاده همچنین بر تأثیر متقابل جسم و روح بر یکدیگر و لزوم سلامت هر دو برای تندرستی کامل انسان تأکید کرد.
توضیح اینکه سلسله جلسات فرهنگی دانشکده طب ایرانی، به همت معاونت فرهنگی دانشکده برگزار می شود.

خبر: خاطره فهیمی