انتصاب دکتر امیرهومن کاظمی به‌ سمت رابط دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور چیندکتر رامین کردی معاون بین الملل دانشگاه، در حکمی دکتر امیرهومن کاظمی را به سمت رابط دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور چین منصوب کرد.در متن این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر امیرهومن کاظمی مطلق
عضو محترم هیأت علمی دانشگاه

سلام علیکم؛
پیرو پیشنهاد مدیر محترم روابط بین الملل، اعتباربخشی و رتبه بندی و در جهت تحقق اهداف تعریف شده معاونت بین الملل دانشگاه در زمینه همکاری های مشترک با دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر خارج از کشور از جمله دانشگاه های کشور چین و همچنین با لحاظ تفاهم نامه های فیمابین در راستای توسعه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و ارائه خدمات وابسته به گروه های مختلف پزشکی در دانشگاه، بدین وسیله به عنوان “رابط دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور چین” معرفی می گردید. بدیهی است تمامی دست اندرکاران بین الملل دانشگاه از طریق جنابعالی و هماهنگی با این معاونت، همکاری های علمی با مراکز آموزش عالی کشور چین را پیگیری خواهند کرد.
امید است با همکاری دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی و دپارتمان های دانشگاه در ایجاد و انسجام همکاری های علمی بین المللی موفق باشید.

موارد ذیل از اهم وظایف جنابعالی در زمان تصدی این مسئوایت می باشد:
•    کارشناسی و انجام مطالعات در زمینه آموزش عالی کشور مذکور
•    شناسایی زمینه ها، و پتانسیل های همکاری دانشگاهی با کشور مذکور با همکاری معاونین بین الملل واحدها
•    تسهیل همکاری واحدهای مختلف دانشگاه با واحدهای مشابه در کشور مذکور
•    ارائه پیشنهادات همکاری در حوزه های مختلف آموزش، پژوهش و عرصه خدمات
•    پیگیری تفاهم نامه های منعقده فی مابین و تلاش در جهت عملیاتی نمودن آنها با همکاری مدیریت های معاونت بین الملل و واحدهای ذیربط

دکتر رامین کردی
معاون بین الملل دانشگاه