پایان مدرسه تابستانی بین المللی طب ایرانی در تهران

مراسم افتتاحیه اولین مدرسه تابستانی بین المللی طب ایرانی

بازدید سفیر و رایزن فرهنگی چین از دانشکده طب ایرانی