دکتر حسين رضايي زاده
رییس دانشکده

دکتراي تخصصي طب ايراني
استاديار گروه آموزشی طب ایرانی

پست الکترونیک: rezaeizadeh@tums.ac.ir

photo_2017-11-08_09-49-37

dr roja rahimi

دکتر روجا رحيمي
معاون پژوهشی

دکتراي تخصصي داروسازي سنتي
استاديار گروه آموزشي داروسازي سنتي

پست الکترونیک: rojarahimi@gmail.com

IMG_20170809_112749 - Copy

دکتر لیلا شیربیگی
سرپرست معاونت آموزشی

دکتراي تخصصي طب ايراني
استاديار گروه آموزشی طب ایرانی

پست الکترونیک: L-shirbeigi@tums.ac.ir

۹۸۴w4204

دکتر فاطمه نجات بخش
معاون دانشجویی و فرهنگی
دکتراي تخصصي طب ايراني
استاديار گروه آموزشي طب ایرانی

پست الکترونیک: nejatbakhsh@tums.ac.ir

IMG_20161221_101426 - Copy

دکتر آرمان زرگران
سرپرست معاونت بین الملل

دکتراي تخصصي داروسازی سنتی
استاديار گروه آموزشی تاریخ پزشکی

پست الکترونیک: azargaran@sina.tums.ac.ir

۹۸۴w2590

مشاور رياست دانشکده و مدیر امورعمومی
رضا دهقان

کارشناس ارشد مديريت کارآفريني
مدرس مدیریت سلامت

پست الکترونیک: rdehghan@tums.ac.ir

IMG_20170809_112833 - Copy

سرپرست دفتر توسعه آموزش
دکتر زهرا قربانی فر

دکتراي تخصصي طب ايراني