mohsen-parviz

دکتر محسن پرویز
دکترای تخصصی فیزیولوژي پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشیار گروه آموزشی فیزیولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
عضو هیات علمی ثانویه گروه آموزشی تاریخ علوم پزشکی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق اجرایی: معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاون سابق فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون سابق دانشجویی و فرهنگی دانشکده پزشکی
زمینه های آموزشی: فیزیولوژي پزشکی حافظه و یادگیری، درد، کلستاز فرهنگ و تاریخ علوم پزشکی
زمینه های تحقیقاتی: فرمولاسیون، بهینه سازی و استانداردسازی فرآورده های طبیعی و سنتی، طراحی مطالعات برون تنی، حیوانی و بالینی جهت بررسی اثربخشی و ایمنی فرآورده های طبیعی و سنتی،  بررسی مکانیسم ها و مسیرهای اثر فرآورده های طبیعی و سنتی