مدرسین وابسته و مدعو:
استاد اسماعیل ناظم
استاد محمد عبادیانی
دکتر محسن ناصری
دکتر فرزانه غفاری
استاد سودابه بیوس
استاد محمد کمالی نژاد
دکتر مهدی مومنی (به نمایندگی از گروه طب اورژانس)
حجت الاسلام زمانی
استاد علیرضا مسعودي
دکتر حامد آرضائی
استاد احمد فاتح
استاد کامران محلوجی کرمانشاهی
دکتر امید صادقپور
دکتر سلیمان افشاری پور
دکتر حسن فرسام
دکتر محمد مهدی اصفهانی
دکتر علی الهامی
دکتر محسن باغبانی
دکتر حسن تاجبخش
دکتر آرمان زرگران
دکتر فرید قاسملو
دکتر حمید کاویانی پویا
دکتر یونس کرامتی
دکتر متولیان
دکتر عبدالعلی محقق زاده
دکتر مهدی محقق