شوراي پژوهشي دانشکده طب ایرانی:
دکتر حسين رضايي زاده (سرپرست دانشکده و رئيس شورا)
دکتر روجا رحيمي (معاون پژوهشي دانشکده، مدير گروه آموزشي داروسازي سنتي و دبير شورا)
دکتر محسن پرويز (مدير گروه آموزشي تاريخ پزشکي)
دکتر مهرداد کريمي (مدير گروه آموزشي طب سنتي)
دکتر غلامرضا امين (استاد داروسازي)
دکتر فاطمه نجات بخش (استاديار طب سنتي)
دکتر ميثم شيرزاد (استاديار طب سنتي)
دکتر ليلا شيربيگي (استاديار طب سنتي)
دکتر سيدحميد کمالي (مدير دفتر مطالعات و توسعه آموزش)