شوراي درمان و دارو دانشکده طب ایرانی:
دکتر حسين رضايي زاده (سرپرست دانشکده و رئيس شورا)
دکتر فاطمه نجات بخش (سرپرست سلامتکده جامع طب ايراني و دبير شورا)
دکتر مهرداد کريمي (مدير گروه آموزشي طب سنتي)
دکتر روجا رحيمي (مدير گروه آموزشي داروسازي سنتي)
دکتر مهران ميراب زاده (استاديار داروسازي سنتي)