شوراي اداري دانشکده طب ایرانی:
دکتر حسين رضايي زاده (سرپرست دانشکده و رئيس شورا)
رضا دهقان (مشاور اجرايي رياست دانشکده و دبير شورا)
دکتر فاطمه نجات بخش (سرپرست سلامتکده جامع طب ايراني)
دکتر روجا رحيمي (معاون پژوهشي)
دکتر سيدحميد کمالي (مدير دفتر مطالعات و توسعه آموزش)