شوراي آموزشي دانشکده طب ایرانی:
دکتر حسين رضايي زاده (سرپرست دانشکده و رئيس شورا)
دکتر ميثم شيرزاد (معاون آموزشي دانشکده و دبير شورا)
دکتر محسن پرويز (مدير گروه آموزشي تاريخ پزشکي)
دکتر مهرداد کريمي (مدير گروه آموزشي طب سنتي)
دکتر روجا رحيمي (مدير گروه آموزشي داروسازي سنتي)
دکتر سيدحميد کمالي (مدير دفتر مطالعات و توسعه آموزش)