خدمات پژوهشی:

بررسی وضعیت علمی – پژوهشی دانشکده طب ایرانی و تهیه گزارش سالیانه
برگزاری جلسات شورای پژوهشی جهت بررسی امور پژوهشی دانشکده و ارزیابی طرح های پژوهشی ارسالی به دانشکده
برگزاری کارگاه های پژوهشی جهت توانمندسازی اعضای هیأت علمی و دانشجویان
ساماندهی کتابخانه دانشکده و تهیه منابع و کتب مورد نیاز
ساماندهی امور مجله انگلیسی زبان دانشکده طب سنتی (Traditional & Integrative Medicine)