خدمات آموزشی:

معاونت آموزشی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران مسؤولیت ارائه خدمات آموزشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی PhD) و نیز ارزشیابی های دانشکده را به عهده دارد.
رشته های تحصیلی این دانشکده شامل طب ایرانی و داروسازی سنتی در مقطع دکترای تخصصی (Ph.D.) و تاریخ علوم پزشکی در مقطع فوق لیسانس است.
اهم فعالیت های معاونت آموزشی دانشکده در حوزه خدمات آموزشی شامل ثبت نام، امور پایان نامه ها، امور فارغ التحصیلان، برگزاری کلاس ها، امور دانشجویان خارجی، امور اعضای هیأت علمی (شامل سامانه ارزشیابی عملکرد اعضای هیأت علمی، ترفیع و ارتقاء) می باشد.
همچنین در حیطه ارزشیابی ها، این معاونت از طریق دفتر توسعه آموزش دانشکده متولی اجرای ارزشیابی دوره های آموزشی، اعضای هیأت علمی و فراگیران است.