اعضا هیأت علمی ثانویه گروه آموزشی طب سنتی:
دکتر سید حسن امامی رضوی (دانشیار)
مرحوم دکتر شمس شریعت تربقان (استاد)
دکتر منصور کشاورز (استاد)
دکتر عبدالحمید کجباف زاده (استاد)
دکتر باقر لاریجانی (استاد)
دکتر محمد علی محققی (استاد)
دکتر باقر مینایی (دانشیار)
دکتر مرضیه وحید دستجردی (استاد)

اعضا هیأت علمی ثانویه گروه آموزشی داروسازی سنتی:
دکتر یعقوب امن زاده (استادیار)
دکتر غلامرضا امین (استاد)
دکتر عباس حاجی آخوندی (استاد)
دکتر منان حاجی محمودی (دانشیار)
دکتر مهناز خانوی (دانشیار)
دکتر فاضل شمسا (استاد)
دکتر محمدرضا شمس اردکانی (استاد)
دکتر محمد حسین صالحی سورمقی (استاد)
دکتر آرمان زرگران (استادیار)

اعضا هیأت علمی ثانویه گروه آموزشی تاریخ پزشکی:
دکتر محمدحسین آیتی (استادیار)
دکتر محسن پرویز (دانشیار  مدیر گروه)