اعضا هیأت علمی اولیه گروه آموزشی طب ایرانی:

دکتر حسین رضایی زاده

دکتر میثم شیرزاد

دکتر امیرهومن کاظمی مطلق

دکتر فاطمه نجات بخش

دکتر علیرضا عباسیان

دکتر مهدی علیزاده

دکتر لیلا شیربیگی

دکتر محمدحسین آیتی

دکتر ملیحه تبرایی

دکتر ابراهیم خادم

اعضا هیأت علمی اولیه گروه آموزشی داروسازی سنتی:

دکتر مهران میراب زاده

دکتر سیده نرگس ساداتی لمردی

اعضا هیأت علمی اولیه گروه آموزشی تاریخ پزشکی:

دکتر محمدحسین آیتی

دکتر آرمان زرگران